Strona główna Referencje Kontakt
Kompleksowa budowa domów jednorodzinnych pod klucz - Warszawa

 
Budowa krok po kroku
Jak wybrać odpowiednią działkę?
Projekt domu gotowy
czy na indywidualne zamówienie
  Formalności do pozwolenia na budowę
Technologie budowy domów
Finansowanie budowy                                 
Budownictwo zrównoważone -
domy energooszczędne
Tanie ogrzewanie, nowoczesne źródła ciepła
Ogrzewanie podłogowe i scienne
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją
Budynek inteligentny
 

 

 

 
Formalności do pozwolenia na budowę

Nim przystąpią Państwo do realizacji procesu inwestycyjnego, niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nasza firma z przyjemnością zastąpi Państwa przy załatwianiu wszelkich formalności. Pozyskamy warunki zabudowy, decyzje lokalizacyjne, niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, tak aby zminimalizować Państwa stres i zaangażowanie w przejście całej procedury urzędowej.
 
Lista dokumentów, opinii i zaświadczeń, jakie należy pozyskać do pozwolenia na budowę:

  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt
     własności nieruchomości, umowa dzierżawy);
  wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Wydział Architektury Urzędu Gminy).
     Jeśli gmina nie ma takiego planu, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy terenu (Wydział
     Architektury Urzędu Gminy);
  wyrys z mapy ewidencji gruntów;
  wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i działek sąsiednich;
  mapa terenu do celów projektowych (mapa sytuacyjno-wysokościowa, wydana w skali 1:500)
     z numerem arkusza mapy i numerem działki, wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną;
  charakterystyka budynku, czyli jego obrys z planowanym usytuowaniem na działce;
  opis planowanego obiektu lub robót budowlanych (np. dom jednorodzinny dwupiętrowy z piwnicą)
     wraz z dokładnym adresem inwestycji;
  oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz dokument stwierdzający warunki
     techniczne zasilania w energię elektryczną (lokalny zakład energetyczny);
  oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody i ewentualnie odbiorze ścieków wraz z warunkami
     technicznymi (MPWiK lub inny dysponent sieci);
  oświadczenie o zapewnieniu dostawy oraz warunki techniczne dostawy gazu (lokalny zakład
     gazowniczy);
  warunki przyłączenia budynku do sieci cieplnej;
  warunki doprowadzenia dróg oraz układ komunikacyjny (dojazdy, dojścia, miejsca postojowe) i plan
     zieleni;
  kopie uprawnień projektanta;
  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
     dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Projekt budowlany, składany w czterech egzemplarzach w celu uzyskania pozwolenia na budowę, powinien zawierać:

  projekt architektoniczny (indywidualny lub gotowy);
  adaptację projektu sporządzoną przez architekta na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej —
     projekt zagospodarowania przestrzennego działki lub terenu z oznaczonymi: granicami działki,
     rozmieszczeniem i obrysem istniejących i planowanych obiektów budowlanych (wjazd, śmietnik,
     studnia, szambo), a także dostosowanie projektu architektonicznego do warunków MPZP lub WZT;
  projekt instalacji elektrycznej;
  projekt przyłącza wody oraz odprowadzenia lub oczyszczania ścieków;
  projekt przyłącza gazowego;
  wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów
     budowlanych (nie zawsze są wymagane);
  decyzję gminy lub starostwa powiatowego w sprawie wyłączenia działki z produkcji rolnej lub
     uzyskanie zaświadczenia zwolnienia z wyłączenia.

Z tymi dokumentami należy udać do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego i tam złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzję otrzymają Państwo w terminie 65 dni od momentu złożenia dokumentów.

Ustawa Prawo budowlane określa również rodzaje prac budowlanych wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę jest wymagane m.in. w przypadku budowy:

  domu jednorodzinnego,
  garażu,
  budynku gospodarczego, wiaty lub altany o powierzchni zabudowy powyżej 25 m2,
  basenu lub stawu o powierzchni powyżej 30 m2,
  domu letniskowego,
  instalacji gazowej,
  zjazdu z drogi publicznej,
  szamba i studni,
  dobudowy: klatki schodowej, ganku, ogrodu zimowego lub innego pomieszczenia,
  nadbudowania kondygnacji budynku,
  zmiany parametrów konstrukcji dachowej,
  przebudowy domu (np. w celu zmiany układu funkcjonalnego),
  zmiany wielkości lub wybicie nowych otworów okiennych albo drzwiowych,
  adaptacji poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne połączonej z jego przebudową.

Zgłoszenie jest wymagane m.in. w przypadku budowy:

  ogrodzenia od strony drogi, placu, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia
    o wysokości powyżej 2,2 m*,
  wolnostojącego parterowego budynku gospodarczego, wiaty, altany oraz ogrodu zimowego
     o powierzchni zabudowy do 25 m2,
  przydomowego basenu lub oczka wodnego o powierzchni do 30 m2,
  do dziesięciu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  przyłączy elektroenergetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, cieplnych,
     telekomunikacyjnych,
  obiektu małej architektury w miejscach publicznych,
  indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
  obudowy studni,
  utwardzania powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
  remontu ogrodzenia — z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
  docieplenia budynku o wysokości do 12 m,
  wymiany pokrycia dachowego — z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
  budowy pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych,
  remontu polegającego na wymianie okien - z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

* Budowa ogrodzeń do wysokości 2,2 m pomiędzy działkami prywatnymi oraz obiektów małej architektury w miejscach niepublicznych nie wymaga ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Dziennik budowy i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych

Kolejnym krokiem – po otrzymaniu pozwolenia na budowę – jest złożenie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego wniosku o wydanie dziennika budowy, który zostanie wydany (odpłatnie) w terminie 3 dni. Dziennik budowy jest zgodny z prawem budowlanym wyłącznie wtedy, gdy wyda go (zarejestruje i opieczętuje) właściwy organ, a warto pamiętać, że jego oryginał jest jednym z dokumentów, które będzie trzeba złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego).
Następnie będą musieli Państwo z siedmiodniowym wyprzedzeniem powiadomić Starostwo Powiatowe o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. Na tym etapie powinni mieć już Państwo wybranego kierownika budowy, którego oświadczenie o przejęciu obowiązków wraz z załączoną kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego i decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego.
Do tych dokumentów powinien być także dołączony dziennik budowy.

Nasza firma, przejmując opiekę nad budową Państwa domu, zawsze zapewnia własnego, kompetentnego i posiadającego bogate doświadczenie kierownika budowy. Jednak również w tym przypadku mają Państwo swobodę wyboru i możliwość zatrudnienia własnego kierownika.

Zakres obowiązków kierownika budowy:

  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
     znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami
     osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego
     i kulturowego;
  prowadzenie dokumentacji budowy;
  zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową
     obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym
     techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
     (w tym również opracowanie planu BIOZ – Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia),
  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych
     zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w stosownych przepisach oraz w planie
     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy
     wykonywaniu robót budowlanych oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających
     z postępu wykonywanych robót budowlanych;
  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym;
  wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz
     bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu;
  zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych
     z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;
  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
  zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź
     zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób
     i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu
     budowlanego do odbioru;
  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
  zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
     uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,
  przekazanie inwestorowi stosownego oświadczenia o: zgodności wykonania obiektu budowlanego
     z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także
     o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –
     drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 
 
 

VERTIS Construction
ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
tel:
+48 517 773 733
Copyright 2011 Vertis Investment Solutions Warszawa - Kompleksowa budowa domów jednorodzinnych pod klucz